ଯୀଶୁସ୍ କି କିଶାନ୍‌ ଫିଲିମ୍‌

ଯୀଶୁସ୍ ନିହ୍ମା ଲାଗାନ୍‌ ଜୀବିତ୍‌ ରାଚାସ୍‌ ଆରୁ କେଚ୍ଚାସ୍‌ କେରାସ୍‌ । ଆସ୍‌ ଆରୁ ଅହନ୍‌ ବାରାଲ୍‌ଦାସ୍‌ । ଇଦ୍‌ ସତ୍ତୁ କାହାନୀଦ୍‌। ନିହ୍ମା ମାତୃ ଭାଷାନୁ ଇ ଫିଲିମ୍‌ ବନ୍‌ ଏରା ଆରୁ ନିମ୍‌ ତାଙ୍ଘା ବାନେ ହାଖ୍ଖନା ଘି ବାରେନୁ ଆହା ଇଦ୍‌ ସତ୍ତୁଦ୍‌।

 ନିମ୍‌ ଫ୍ରି ନୁ ଯୀଶୁସ୍ କି  କିଶାନ୍‌ ଫିଲିମ୍‌ବନ୍‌ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ଼୍‌ କାମିକିରି ଏରା ଅଙ୍ଗର୍‌। ଫିଲିମ୍‌ 12 ଭାଗ୍‌ନୁ ହାଖ୍ଖରାଲିଦ୍‌।

 ଯୀଶୁସ୍ କି ପୁରା କିଶାନ୍‌ ଫିଲିମ୍‌ ଲିଙ୍କ୍‌